Egzaminy i szkolenia

W Oddziale Płockim SEP kontynuuje swoje działanie  Komisja Kwalifikacyjna nr 260 powołana Decyzją Prezesa URE na kolejną kadencją, w składzie określonym Decyzją  Nr 260/100/14/19  z dnia 23.09.2019r

Zakres przedmiotowy obejmuje sprawdzenie kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymienionych w Grupie I pkt 1,2,3,4,5,7,9 i 10 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89/2003 poz.828) oraz nadanie uprawnień na grupę E i D.

Uprawnienia „E” – są wymagane na stanowiskach wykonujących prace w zakresie montażu, obsługi, konserwacji, remontów i prac kontrolno-pomiarowych na urządzeniach elektroenergetycznych.

Uprawnienia „D” – są wymagane na stanowiskach kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym dla grupy E oraz pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Wnioski z do pobrania za pośrednictwem niniejszych linków: 

a ) WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI NA STANOWISKU EKSPLOATACJI – GRUPA I

b)  WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI NA STANOWISKU DOZORU – GRUPA I 

Do wniosku należy dołączyć:
1.wykaz posiadanych świadectw kwalifikacyjnych
2.potwierdzenia uiszczenia opłaty za egzamin (za każdy egzamin E i D uiszcza się oddzielną opłatę)

Wpłaty związane z przeprowadzeniem egzaminu należy dokonać w wysokości 280 zł/egzamin na konto: I PKO o/Płock 38 1020 3974 0000 5902 0002 3911 – z dopiskiem „opłata za egzamin SEP - gr E lub D” w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku braku wpłaty wnioski nie będą rozpatrywane.

UWAGA: W/w opłata obowiązuje za każdy egzamin oddzielnie

Zgodnie z § 14 ust.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89/2003 poz.828) opłaty za egzamin pobierane są w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

W roku 2021 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2800zł, zgodnie z §1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2012r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021r. (Dz.U. 2020 poz.1596)

 

Skład Komisji Kwalifikacyjnej Nr 260:

  1. Przewodniczący Komisji - Stanisław Ćwirko-Godycki,
  2. Zastępca przewodniczącego - Bogusław Grzelak,
  3. Członek Komisji - Mariusz Pawlak,
  4. Członek Komisji - Tomasz Duch,
  5. Członek Komisji - Piotr Bogucki,
  6. Członek Komisji - Edyta Górecka,
  7. Członek Komisji - Marcin Maćkowiak,
  8. Członek Komisji - Andrzej Majewski,
  9. Członek Komisji - Włodzimierz Wędzik,
  10. Sekretarz Komisji - Krystyna Żaglewska.