Egzaminy i szkolenia

W Oddziale Płockim SEP kontynuuje swoje działanie  Komisja Kwalifikacyjna nr 260 powołana Decyzją Prezesa URE na kolejną kadencją, w składzie określonym Decyzją  Nr OGD-60-69(4)/2014/260/BB z dnia 02.07. 2014r

Zakres przedmiotowy obejmuje sprawdzenie kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymienionych w Grupie I pkt 1,2,3,4,5,7,9 i 10 załącznika do rozporządzenia  MGPiPS z dnia 28.04.2003 (Dz.U.2003.89.828 z póź.zm.)  oraz nadanie uprawnień na grupę E i D.

Uprawnienia „E” – są wymagane na stanowiskach wykonujących prace w zakresie montażu, obsługi, konserwacji, remontów i prac kontrolno-pomiarowych na urządzeniach elektroenergetycznych.

 Uprawnienia „D” – są wymagane na stanowiskach kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym dla grupy E, oraz pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Wnioski z do pobrania możliwe są  osobiście we wtorki w godz.12:00-15:00 w pok.60 przy ul. Wyszogrodzkiej 106 lub za pośrednictwem niniejszych linków: 

a ) WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI NA STANOWISKU EKSPLOATACJI – GRUPA I

b) WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI NA STANOWISKU DOZORU  – GRUPA I 

Wpłaty związane z przeprowadzeniem egzaminu należy dokonać w wysokości 225 zł/egzamin na konto: I PKO o/Płock 38 1020 3974 0000 5902 0002 3911 – z dopiskiem „opłata za egzamin SEP - gr E lub D” w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku braku wpłaty wnioski nie będą rozpatrywane.

W roku 2019 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2250zł, zgodnie z §1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019r.  Dz.U. 2018 poz. 1794 -  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001794/O/D20181794.pdf

 

Skład Komisji kwalifikacyjnej:

  1. Przewodniczący Komisji - Stanisław Ćwirko-Godycki,
  2. Zastępca przewodniczącego - Bogusław Grzelak,
  3. Członek Komisji - Mariusz Pawlak,
  4. Członek Komisji - Tomasz Duch,
  5. Członek Komisji - Piotr Bogucki,
  6. Członek Komisji - Jarosław Kawka,
  7. Członek Komisji - Marcin Maćkowiak,
  8. Członek Komisji - Andrzej Majewski,
  9. Członek Komisji - Włodzimierz Wędzik,
  10. Sekretarz Komisji - Krystyna Żaglewska.