Wymagania i zagadnienia na egzamin

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i sieci - (Dz.U. 2003, nr 89 poz.828)

Zgodnie z § 6 w/w rozporządzenia osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu potwierdzenia posiadanych kwalifikacji powinny wykazać się wiedzą z zakresu:

1) Na stanowisku eksploatacji:

a)Zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,

b)Zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, 

c)Zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,

d)Zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,

e)Instrukcji postepowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska;

 

2) Na stanowisku dozoru:

a)Przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

b)Przepisów i zasad postepowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,

c)Przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

d)Przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,

e)Przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,

f)Zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,

g)Zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,

h)Zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

  

W celu przygotowania się do egzaminu i opanowaniu podstawowej wymaganej zakresem wiedzy proponujemy skorzystanie z dostępnej oferty Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw SEP. Poszczególne pozycje książkowe dostępne są w księgarni internetowej wydawnictwa w postaci książek broszur lub ebooków. Poniżej linki do dostępnych pozycji.

1. Egzamin kwalifikacyjny elektryków (D i E) w pytaniach i odpowiedziach - ebook

2. Zdaj egzamin kwalifikacyjny