Wymagania i zagadnienia na egzamin

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji  przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i siec (Dz.U. 2022 poz. 1392)

 

Zgodnie z § 6 ust.1  w/w rozporządzenia osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu potwierdzenia posiadanych kwalifikacji powinny wykazać się wiedzą z zakresu:

1)  Na stanowisku eksploatacji:

a) zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,

b) zasad eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

c) zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych,

d) zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy,

e) zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska; 

2)  Na stanowisku dozoru:

a) przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii, prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

b) przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,

c) przepisów dotyczących eksploatacji oraz wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej urządzeń, instalacji i sieci,

d) przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,

e) zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska,

f) przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem zasad udzielania pierwszej pomocy, oraz wymagań ochrony środowiska,

g) zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,

h) zasad dysponowania mocą urządzeń i instalacji przyłączonych do sieci,

i) zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, montażu oraz czynności kontrolno-pomiarowych.

  

W celu przygotowania się do egzaminu i opanowaniu podstawowej wymaganej zakresem wiedzy proponujemy skorzystanie z dostępnej oferty Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw SEP. Poszczególne pozycje książkowe dostępne są w księgarni internetowej wydawnictwa w postaci książek broszur lub ebooków. Poniżej linki do dostępnych pozycji.

1. Egzamin kwalifikacyjny elektryków (D i E) w pytaniach i odpowiedziach - ebook

2. Zdaj egzamin kwalifikacyjny