Kalendarium Oddziału

1946

Zorganizowanie przez elektryków zjednoczenia Energetycznego i Cukrowni Mazowieckich - Koła SEP oraz uzyskanie uprawnień oddziału Mazowieckiego. pierwszym Prezesem Oddziału zostaje kol. inż. Jerzy Cybulski,

1958

Powołanie przy Oddziale Komisji Egzaminacyjnej sprawdzającej kwalifikacje elektryków i nadającej odpowiednie uprawnienia,

1959

Oddział pozyskał I-go członka zbiorowego - Zakład Energetyczny Płock,

1966

Zorganizowano i utworzono nowe Koła SEP - terenowe w Ostrołęce, Elektromontażu, Przedsiębiorstwie  eksploatacji Rurociągu naftowego "Przyjaźń" (PERN) oraz Petrochemii (Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych - MZRiP),

1974

Powołanie nowych Kół SEP w Rejonach Energetycznych Zakładu Energetycznego Płock,

1977

Zmiana nazwy Oddziału z Oddziału Mazowieckiego na Oddział Płocki z terenem działania nowopowstałego województwa płockiego - Uchwała nr12/76 Zarządu Głównego SEP

1978

Pierwsze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Płockiego

1978

Przekazanie Koła SEP w RE Sochaczew do Oddziału Łódzkiego oraz przejęcie Koła Terenowego Kutno do Oddziału Płockiego

1978

Zorganizowanie i powołanie Koła w RE Kutno, FMŻ Płock oraz Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych i Transformatorów „EMIT”  w Żychlinie

1979

Przyznanie przez Zarząd Główny SEP „Złotej Odznaki Honorowej SEP” Zakładowi Energetycznemu Płock – za krzewienie idei działalności Stowarzyszenia oraz poważne osiągnięcia w zakresie rozwoju energetyki

1979

Organizacja i powołanie Koła SEP w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego „POLAM” w Gostyninie 

1979

Zorganizowanie i powołanie Koła SEP przy Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji w Płocku

1979

Zorganizowanie i powołanie Koła SEP w Zakładach Metalurgicznych Przemysłu Maszyn Rolniczych „AGROMET” w Kutnie

1979

Przekazanie Koła SEP z terenu województwa ostrołęckiego do Oddziału Warszawskiego SEP

1980

Zorganizowanie i powołanie Koła SEP w Biurze Projektowym Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych  MZRiP w Płocku

1980

Udział Członków Oddziału w Płockich Dniach Techniki

1981.12.13

Zawieszenie działalności związane z wprowadzonym „Stanem Wojennym”

1982.03.04

„List Okólny” Zarządu Głównego SEP określający wymagane zezwolenia do reaktywowania działalności Oddziałów i Kół SEP 

w warunkach stanu wojennego

1983.06.17

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Płockiego w związku z odejściem Prezesa Zarządu Oddziału  dr.inż. Jacka Szyke do pracy w EC Siekierki w Warszawie

1984.02.19 

III Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału

1986.03.14

Rekrutacja specjalistów i rzeczoznawców dla zorganizowania  Oddziałowej Grupy Izby Rzeczoznawców SEP

1987.03.27

IV Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału

1987.05.15

Spotkanie Prezesa Zarządu Głównego z Prezesami Oddziałów na terenie działania Oddziału Płockiego w Miałkówku

1988.12.06 

Rejestracja Oddziałowej Grupy Rzeczoznawców SEP (2-ch rzeczoznawców i 27 specjalistów) z Przewodniczącym Grupy kol. inż. Jerzym Kotowiczem

1990.02.27 

V Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału

1990 I kw

Rozwiązanie Kół w Płockim kombinacie Budowlanym, FMZ,

Mazowieckim Biurze Projektowym „MARPO”. Rezygnacja 

z członkostwa zbiorowego”:  ZE Płock, „EMIT” Żychlin i „MIFLEX” Kutno

1990 IV kw

Rozwiązanie Oddziałowej Grupy Rzeczoznawców z powodu braku zleceń

1990 XII

Organizacja i powołanie Koła Terenowego SEP z byłych członków Kół: w PKP, FMŻ, Elektromontażu i „MAPRO”

1994.02.26

VI Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału

1995.02.04 

Podjęcie decyzji o organizacji 50-lecia Oddziału z inicjatywy Koła Emerytów

1996.02.17

Powołanie zespołu redakcyjnego do opracowania monografii Oddziału Płockiego w składzie” Ryszard Jędrzejewski, Jerzy Szpura, Józef Wereda oraz Jacek Szyke – jako recenzent

1996.03.11

Podpisanie deklaracji członka wspierającego SEP przez Zakład Energetyczny Płock S.A.

1996.09.12 

Ustalenie terminu obchodów Jubileuszu 50-lecia Oddziału na 29.11.1996

1996.11.29

Jubileuszowe spotkanie Delegatów Oddziału Płockiego SEP, w którym brało udział 43 delegatów Kół i 14 zaproszonych gości

1997.01.11

Zebranie Zarządu Oddziału z Prezesami Kół w Rejonie Energetycznym Sierpc, na którym podsumowano obchody Jubileuszu oraz omówiono nowy Statut Stowarzyszenia

1997.02.05 

Zebranie Koła Terenowego i wybór nowego Przewodniczącego kol. Piotra Przepałkowskiego

1997.11.17

Szkolenie i odczyt mgr inż. Jerzego Rynkiewicza n/t „Uziemiania punktu zerowego sieci SN przez rezystor”

1998.03.18

VII Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału w ramach, którego delegatami na WZD SEP w Krakowie wybrano Stefana Kota i Zbigniewa Wilickiego

1998.10.08 

Odczyt w zakresie techniki i technologii współczesnych ogniw akumulatorowych i prezentacja wyrobów firmy „HOPPECKE” (udział 52 osób)

1998.12.14

Odczyt i prezentacja osprzętu AS-GI Sigma firmy „EIDA” (udział 36 osób)

1998.12.17

Powołanie Komisji ds. oceny współzawodnictwa Kół w roku 1998

1998.12.29 

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne  Koła Seniorów

1999.02.22

Zgłoszenie inicjatywy organizacji Koła SEP przy „Elektrobudowie” przez kol. Jadwigę Sosnowską

1999.06.23

Ogłoszenie wyników współzawodnictwa Kół za 1998 rok; I-sze miejsce Koło przy RE Sierp, II-gi Koło przy RE Kutno, III-cie Koło przy RE Gostynin.

1999.06.23

Przyjęcie 7 nowych członków SEP z firmy „WERESZCZYŃSKI” w Płocku

1999.07.01

Zebranie organizacyjne nowo utworzonego Koła SEP przy PIU „Wereszczyński” w Płocku, na którym wybrano Zarząd Koła, z Prezesem kol. Tomaszem Duchem

1999.12.29

Uroczyste zebranie Koła Seniorów, na którym z okazji 50 lat przynależności do SEP kol. Jerzego Szpury i kol. Mieczysława Żeberkiewicza, złożono gratulacje oraz wręczono pamiątkowe albumy

2000.03.09 

Przyjęcie 9 nowych członków SEP z „ELEKTROBUDOWY” Katowice Oddział w Płocku

2000.04.21

Zebranie organizacyjne nowo utworzonego Koła SEO przy „ELEKTROBUDOWIE” w Płocku, na którym wybrano Zarząd Koła z Prezesem kol. Piotrem Bartusiem

2000.09.21

Zebranie organizacyjne nowo utworzonego Koła SEP przy PPW „OPTIMAL” – Wojciech Koziczyński, na którym wybrano Zarząd Koła. Prezesem został kol. Stanisław Ołdak

2001.01.24 

Na zebraniu Zarządu z Prezesami Kół – na wniosek Koła Seniorów, Zarząd postanowił zorganizować spotkanie wszystkich członków Stowarzyszenia z okazji 55-lecia istnienia Oddziału, w miesiącu październiku 2001

2001.04.04

Zmarł kol. Jerzy Szpura – członek SEP od 1949 roku. Prezes Oddziału Płockiego SEP w latach 1084-1987, Członek Komisji Historycznej NOT w Płocku

2001.08.23

Zginął tragicznie w wypadku samochodowym kol. Zdzisław Ptak, Prezes Zarządu Zakładu Energetycznego Płock SA, który przez wiele lat aktywnie wspierał działalność Stowarzyszenia i Oddziału Płockiego SEP

2001.10.27 

Obchody „JUBILEUSZU 55-lecia Istnienie Oddziału Płockiego SEP”, w ośrodku szkoleniowym Grupy Kapitałowej ZEP SA w Dębowej Górze

2002.03.11

VIII Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału, wybrano nowy Zarząd. Prezesem został kol. Mariusz Pawlak

2002.04.19

Udział w Radzie Prezesów SEP w Kiekrzu k/Poznania nowego Prezesa Oddziału  M.ariusza  Pawlaka i byłego Prezesa Zbigniewa .Wilickiego

2005.06.25

Integracyjne spotkanie członków Oddziału w Dębowej Górze 

2006.03.24  

IX Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału, gdzie na prezesa wybrano ponownie kol. Mariusza Pawlaka

2006.12.28

Uroczyste wręczenie Złotej Honorowej Odznaki SEP dla członka wspierającego PIU „Wereszczyński”

2006.12.28 

Uroczyste obchody Jubileuszu 60-lecia Płockiego Oddziału SEP, w którym wziął udział Prezes SEP kol. Jerzy Barglik oraz Sekretarz Generalny SEP kol. Jolanta Anderska

2009.09.24 

 Płockie Dni Techniki  24-25 września 2009 roku

2010.03.25

XX Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału

 2011.06.25 Piknik z okazji 65-lecia Oddziału na terenie PIU Wereszczyński
 2013.10.30 Spotkanie Zarządu Głównego z Zarządem Płockiego Oddziału SEP oraz pobliskich Oddziałów
 2014.02.07 XI Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału, na którym nadano tytuł honorowego Prezesa Oddziału kol. Józefowi Weredzie
 2016.06.10 70 lecie Płockiego Oddziału SEP połączone z obchodami Międzynarodowego Dnia Elektryka w Płocku
 2018.03.02  XXII Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Płockiego SEP
 2018.06.21  XXXVIII Walny Zjazd Delegatów SEP w Poznań
2018.09.13 Zwiedzanie Elektrowni Porąbka-Żar - wycieczka Oddziałowa
2018.10.29 Wycieczka techniczna do najnowocześniejszego w Polsce bloku gazowo-parowego w Płocku znajdującego się na terenie ORLEN SA
2018.11.16 Spotkanie Zarządu Oddziału Płockiego SEP z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości
2019.03.28 Uroczysta gala z okazji jubileuszu 125-lecia płockiej energetyki.
2019.05.17 Wycieczka techniczno-integracyjna w Bieszczady ze zwiedzaniem Elektrowni Wodnej Solina
2019.06.07 XXXIX Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP.
Nadania godności Członka Honorowego SEP kol. Józefowi Wereda
2020.01.31 Spotkanie świąteczno-noworoczne Oddziału Płockiego SEP
Wręczenie Medalu 100-lecia SEP z rąk Prezesa Piotra Szymczaka dla Oddziału
2021.03.19 Zmarł kol. Józef Wereda. Honorowy Prezes Oddziału Płockiego SEP, funkcję Prezesa pełnił w latach: 1973-1977 i 1990-1998. Członek Honorowy SEP.
 2021.09.12 Wycieczka w Pieniny z okazji 75-lecia Oddziału Płockiego SEP ze zwiedzaniem Zespołu Elektrowni Wodnych w Niedzicy jak również Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie
2022.05.19 Wycieczka w Beskid Śląski
2022.06.06 XXIII Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Płockiego SEP