Historia Oddziału Płockiego SEP

Jesienią 1946 r.. z inicjatywy pracowników Energetyki Płockiej inż. inż. Wacława Czarnowskiego, Jerzego Cybulskiego. Tadeusza Dzierzęckiego, Damiana Jakubiaka, Wiktora Maślika, Zygmunta Sałacińskiego i Zbigniewa Zimowskiego, został zorganizowany Oddział Mazowiecki Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) w Płocku.[1]

 

Czterdziestu sześciu pierwszych członków Oddziału wybrało: Pierwszego Prezesa Oddziału - inż. Jerzego Cybulskiego i sekretarza - Damiana Jakubiaka. W latach czterdziestych działalność Oddziału Mazowieckiego SEP koncentrowała się na szkoleniach i organizacji szkolnictwa zawodowego w Płocku.

Lata pięćdziesiąte były okresem intensywnej elektryfikacji rolnictwa. Członkowie Oddziału Mazowieckiego SEP: inż. Stanisław Bocian, Stanisław Jeremicz i Henryk Wodnicki organizowali w ramach działalności  SEP kursy dla projektantów sieci wiejskich, mistrzów i elektromonterów sieciowych.

W roku 1958. przy Oddziale Mazowieckim SEP, została powołana Państwowa Komisja Egzaminacyjna sprawdzająca kwalifikacje elektryków i nadająca im uprawnienia zawodowe. Pracowali w niej przewodniczący - mgr inż. Mieczysław Gospodarz,[2] egzaminatorzy : inż. Ludwik Dwórznik, Ryszard Rybicki, inż. Jerzy Szpura, mgr Stanisław Tollik, inż. Piotr Woroncow. W latach następnych egzaminatorami byli m.in.: inż. inż. Jerzy Franczak, Ryszard Jędrzejewski, Ireneusz Suliński, Henryk Wodnicki.

 

W latach sześćdziesiątych inż. Piotr Woroncow przeniósł się do pracy w Rejonie Energetycznym Ostrołęka i tam organizował koła SEP: w RE Ostrołęka, w Elektrowni 
i w Ostrołęckich Zakładach Celulozowo-Papierniczych. W końcu lat sześćdziesiątych Oddział Mazowiecki SEP organizował na terenie Ostrołęki Komisję Egzaminacyjną pod przewodnictwem inż. Piotra Woroncowa i egzaminatorów: Jana Damięckiego. Andrzeja Figla i Czesława Kowalskiego.

W tym samym czasie zaczęto wprowadzać limitowanie mocy i energii elektrycznej dla zakładów przemysłowych. Pracownicy ZE Płock - członkowie SEP, między innymi mgr inż. Franciszek Garwacki, inż. Jerzy Szpura, mgr Stanisław Tollik, Jerzy Zdziemborski. organizowali narady energetyków przemysłowych, na których omawiali zagadnienia techniczne i organizacyjne, związane z limitowaniem mocy i energii elektrycznej, szczególnie w szczycie jesienno-zimowym.

 W latach 1967-1968 płockie zakłady pracy i młodzież w czynie społecznym wybudowały amfiteatr nad Wisłą w byłej dzielnicy Rybaki. Dokumentację oświetlenia tego obiektu wykonali w czynie społecznym, pracownicy ZE - członkowie SEP: inż. M. Gospodarz. R. Jędrzejewski, Wł. Ptak, J. Suliński. H. Wodnicki i inni. W następnych łatach pracownicy ci opracowali dokumentację techniczną oświetlenia ciągu spacerowego nad Wisłą, od Klasztoru Mariawitów do „Parku na Zdunach”.

 

          Połowa lat siedemdziesiątych przy niosła zmianę podziału administracyjnego kraju, co spowodowało zmianę nazwy Oddziału Mazowieckiego na Oddział Płocki SEP[3] i zmianę terenu działania - tylko w granicach woj. płockiego. Utworzono nowe oddziały 

SEP - Ciechanowski i Ostrołęcki. Po powstaniu woj. ciechanowskiego ożywiło się środowisko energetyków; mgr inż. Wojciech Bral i Janusz Kowalski zorganizowali nowe Koło SEP w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacyjnym, w POLAMIE Pułtusk, w MERATRONIKU Nasielsk. Z ww. kół SEP i istniejących w RE Ciechanów i RE Mława w 1978 r. powstał Oddział Ciechanowski SEP. W roku 1979 usamodzielnił się także Oddział Ostrołęcki SEP,

Zarząd Oddziału Płockiego SEP przejął z Oddziału Łódzkiego koła Terenowe i MIFLEX w Kutnie oraz EMIT w Żychlinie. Aktywiści Zarządu Oddziału: prezes 
- dr inż. Jacek Szyke, sekretarz - mgr inż. Józef Wereda, przewodniczący Sekcji Energetycznej - mgr inż. Jerzy Rynkiewicz, zorganizowali nowe koła SEP w Płockim Kombinacie Budowlanym, w Fabryce Maszyn Żniwnych, w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurociągów Naftowych w Płocku, w Politechnice Warszawskiej Fili w Płocku. w Biurze Projektów MZRIP w Płocku, w POLAMIE w Gostyninie i Rejonie Energetycznym Kutno.

W ramach działalności odczytowo-szkoleniowej inż. Ireneusz Suliński i mgr inż. Ryszard Jędrzejewski omawiali nowe przepisy ochrony przed porażeniami prądem elektrycznym. Jerzy Eska organizował odczyty - informacje nt. .„Zastosowania nowych środków łączności w energetyce ze szczególnym uwzględnieniem radiotelefonów w pogotowiach energetycznych”. Z inicjatywy prezesa Jacka Szyke i sekretarza Józefa Weredy powołano zespół do opracowania danych statystycznych obrazujących działalność ZE Płock w latach 1945 - 1975. W zespole pracowali: Wojciech Borkowski. Anna Czarnomska, inż. Jerzy Szpura. W kwietniu 1976 r. otwarto nowy gmach Biblioteki im. Zielińskich (nowodruki). w którego odbudowie partycypował m.in. Zakład Energetyczny,  a M. Żeberkiewiecz miał społeczny nadzór nad wykonaniem robót elektrycznych. Rok wcześniej, wiosną 1975 r., oddano w Płocku do użytku basen miejski przy AI. Kobylińskiego. Dokumentację techniczną, na jego oświetlenie społecznie wykonał Janusz Kraska. W 1977 r. pracownicy ZE wykonali oświetlenie ciągu spacerowego biegnącego od ul. Ostatniej przy Seminarium Duchownym do Al. Kobylińskiego. Rok później przedłużono to oświetlenie do ul. Tysiąclecia.

W maju 1979 r. Zarząd Główny SEP przyznał Zakładowi Energetycznemu w Płocku Złotą Honorową Odznakę SEP za krzewienie idei działalności Stowarzyszeniowej oraz poważne osiągnięcia w zakresie rozwoju energetyki.

 Lata osiemdziesiąte były trudnym okresem. Po wprowadzeniu stanu wojennego zawieszono działalność SEP. W roku 1984 Zarząd Oddziału Płockiego SEP reaktywował statutową działalność. Zorganizowano trzy nowe koła SEP: AGROMET w Sklęczkach koło Kutna, MAPRO w Płocku. MUSI w Płocku.

 

W tym okresie aktywnie pracujący, wiceprezes Oddziału, mgr inż. Janusz Bojanowski i sekretarz mgr inż. Józef Wereda, zorganizowali szereg interesujących odczytów, np. referat nt. ,,Rozwój sieci SN zapewniającej wymaganą ciągłość zasilania odbiorców przemysłowo-rolnych” - wygłosił prof. Czesław Mejro z Polskiej Akademii Nauk,  na temat postępu w budownictwie urządzeń elektroenergetycznych. w tym „Rozdzielnice z izolacją gazową” 
- mgr inż. Zbigniew Pawuła z ENERGOPROJEKTU Poznań.

 

Od roku 1990 spadło zainteresowanie pracą społeczną w SEP. Zarząd Oddziału Płockiego SEP wyszedł naprzeciw żądaniom członków oddziału wprowadził około 25 osób do pracy zarobkowej w Zespole Usług Technicznych przy NOT, zorganizował Oddziałową Grupę Rzeczoznawstwa SEP. Przeprowadzono typowanie i opiniowanie doświadczonych członków SEP na specjalistów. 25 osób uzyskało uprawnienia specjalistów i 2 osoby rzeczoznawców /mgr inż. Janusz Bojanowski i mgr inż. Jerzy Rynkiewicz/. Kierownikiem Oddziałowej Grupy Rzeczoznawstwa został inż. Jerzy Krotowicz. Ze względu na brak zleceń prac projektowych, pomiarowych i ekspertyz, przedsięwzięcie to nie przyniosło spodziewanych efektów. Procesy restrukturyzacji i likwidacji zakładów przemysłowych spowodowały w latach dziewięćdziesiątych rozwiązywanie się kół zakładowych SEP. W tym okresie za aktywną pracę społeczną w Oddziale wyróżnić należy kolegów: inż. Stanisława Chylińskiego, mgr inż. Jerzego Kollocha, mgr inż. Edmunda Michalskiego, Waldemara Olenderka, inż. Tadeusz Trembeckiego, mgr. inż Józefa Weredę, mgr inż. Mieczysława Gospodarza,  inż. Wiesława Tokarskiego, Zbigniew Wilickiego.

 

 

Współpraca i działalność w Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT)

 

Pracownicy energetyki płockiej i SEP już od początku istnienia NOT w 1946 roku brali czynny udział w organizacji. W dowód uznania do I Zarządu NOT,  w 1950 r. zostali wybrani: inż. Jerzy Cybulski - wiceprezes. inż. Wiktor Maślik - sekretarz.

W latach pięćdziesiątych w pracach oddziału aktywnie uczestniczył mgr inż: Stanisław Jeremicz. który jest wpisany do księgi pamiątkowej NOT, wśród dziewięciu działaczy z innych stowarzyszeń.

W latach sześćdziesiątych członkiem Zarządu NOT w Płocku był mgr inż. Ryszard Jędrzejewski, a w komisji rewizyjnej pracował inż. Jerzy Szpura.

 W latach siedemdziesiątych, w komitecie budowy Domu Technika pracował inż. Aleksander Janio - Główny Inżynier ZE Płock. W prezydium byli: mgr inż. Józef Wereda i dr inż. Jacek Szyke. Komitet ds. Energetyki przy NOT tworzyli: mgr inż. Jerzy Rynkiewicz - wiceprzewodniczący i mgr inż. Jerzy Franczak. Komisję Ochrony Środowiska - inż. Ireneusz Suliński, a Komisję Historyczną inż. Jerzy Szpura.

W latach osiemdziesiątych działalność NOT wspierali: dr inż. Jacek Szyke - wiceprezes mgr inż. Jerzy Rynkiewicz - wiceprzewodniczący zespołu weryfikującego specjalistów do pracy w zespole Usług Technicznych. inż. Jerzy Szpura - Komisja Historyczna, Jacek Dynaburski - Komisja Rewizyjna, mgr inż. Jozef Wereda - Komisja Organizacyjna  i Odznaczeń, Zbigniew Wilicki - członek Rady. Wielu kolegów pracowało w Klubie Techniki i Racjonalizacji. nadmienić należy, że inż. Edmund Miecznikowski w roku 1986 został mistrzem racjonalizacji woj. płockiego w grupie pracowników inżynieryjno-technicznych i wyróżniono go w ogólnopolskim współzawodnictwie o tytuł Mistrza Racjonalizacji 1986 r.

W latach dziewięćdziesiątych w NOT pracowali: mgr inż. Józef Wereda i Zbigniew Wilicki - członkowie Rady. Za pracę społeczną ośmiu pracowników Energetyki zostało odznaczonych Honorowymi Odznakami NOT.

 [1] Zaświadczenie  ZG SEP z dn. 09-12-1963

 

Broszura z okazji 70 lat istnienia