Egzaminy i szkolenia

Ważne: Pragniemy poinformować i zarazem przestrzec osoby zainteresowane uzyskaniem Świadectw Kwalifikacyjnych „E” i/lub „D” przed zdawaniem egzaminów kwalifikacyjnych „na odległość” (zdalnie) w organizacjach, których rzetelność pozostaje wątpliwa. Aktualnie przeciwko jednej z takich instytucji na Śląsku prowadzone jest postępowanie karne przeciwko w stosunku do ich właścicieli w zw. z poświadczaniem nieprawdy, za które grozi 8 lat pozbawienia wolności, a dla osób, które uzyskały w ten sposób świadectwa grozi to w najlepszym razie unieważnieniem świadectw! Informacja:dziennikprawny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W  Oddziale  Płockim  SEP kontynuuje swoje działanie  Komisja Kwalifikacyjna nr 260 powołana Decyzją Prezesa
URE  na  kolejną  kadencją,  w  składzie  określonym  Decyzją   Nr 260/100/14/19  z  dnia 23.09.2019r.,  w zakresie
pkt.: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 
Rozporządzenia o którym mowa poniżej.

Zakres przedmiotowy obejmuje sprawdzenie kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymienionych w Grupie I: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną - załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji  przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i siec (Dz.U. 2022 poz.1392) oraz nadanie uprawnień na grupę E i D.

 

Zgodnie z § 4. 1. Świadectwo kwalifikacyjne jest wymagane dla rodzajów prac i stanowisk w zakresie:

Uprawnienia „E” – są wymagane na stanowiskach a osób wykonujących prace dotyczące obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych.

Uprawnienia „D” – są wymagane na stanowiskach  osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace dotyczące obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych lub stanowiska osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Wnioski  do pobrania za pośrednictwem niniejszych linków: 

a ) WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI NA STANOWISKU EKSPLOATACJI (E) – GRUPA I

b)  WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI NA STANOWISKU DOZORU (D) – GRUPA I 

Do wniosku należy dołączyć:

1. kopię posiadanych świadectw kwalifikacyjnych,
2. kopię dokumentu  potwierdzający posiadanie wiedzy, o którym mowa w § 6 ust. 2 lub 3 rozporządzenia,
3. potwierdzenia uiszczenia opłaty za egzamin (za każdy egzamin E i D uiszcza się oddzielną opłatę).

Wpłaty związane z przeprowadzeniem egzaminu należy dokonać na konto: I PKO o/Płock 38 1020 3974 0000 5902 0002 3911 – z dopiskiem „opłata za egzamin SEP - gr E lub D” w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku braku wpłaty wnioski nie będą rozpatrywane.

UWAGA: W/w opłata obowiązuje za każdy egzamin oddzielnie

Zgodnie z § 14 ust.1 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji  przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci opłaty za egzamin pobierane są w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

W roku 2024 Dz.U. z 15 września 2023 poz.1893 zostało opublikowana informacja o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę:
   "§1 Od 1 stycznia 2023 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4 242 zł."
   "§3 Od dnia 1 lipca 2023 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4 300 zł."

W nawiązaniu do powyższego opłata za egzamin kwalifikacyjny od 1 stycznia 2024 roku wynosi 424,20 zł, a od 1 lipca 2024 roku 430 zł zgodnie z §14 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją  urządzeń, instalacji i sieci.

 

 Skład Komisji Kwalifikacyjnej Nr 260:

  1. Przewodniczący Komisji - Stanisław Ćwirko-Godycki,
  2. Zastępca przewodniczącego - Bogusław Grzelak,
  3. Członek Komisji - Mariusz Pawlak,
  4. Członek Komisji - Tomasz Duch,
  5. Członek Komisji - Piotr Bogucki,
  6. Członek Komisji - Edyta Górecka,
  7. Członek Komisji - Marcin Maćkowiak,
  8. Członek Komisji - Andrzej Majewski,
  9. Członek Komisji - Włodzimierz Wędzik,
  10. Sekretarz Komisji - Krystyna Żaglewska.